WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) -WPC Coaching Wioletta Przenniak-Cołta, 43-175 Wyry, ul. Spokojna 61, nr NIP 954 233 61 udostępnia portal ludzkirodzic.pl, oraz wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Portal ludzkirodzic.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które stanowią prawne podstawy do korzystania z portalu.

Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych w portalu ludzkirodzic.pl. Rozpoczęcie korzystania z portalu ludzkirodzic.pl jest równoznaczne z tym, że użytkownik oświadczył, a także potwierdził, że zapoznał się z treścią Regulaminu. Jednocześnie akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Przepisy prawa polskiego obowiązują w sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

Portal ludzkirodzic.pl wykorzystuje technologię plików „cookies”. Administrator portalu umieścił w polityce prywatności portalu zasady wykorzystywania plików “cookies”. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: link do Polityki Prywatności.

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  – Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
  – System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  – Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  – Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  – Usługodawca –właściciel serwisu WPC Coaching Wioletta Przenniak-Cołta, 43-175 Wyry ul. Spokojna 61, NIP 954 233 61 03
  – Usługobiorca, Usługobiorcy – podmiot lub podmioty korzystające z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
  – Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
  Materiały – wszelkie zdjęcia, teksty, grafiki, materiały video, multimedialne, wykresy publikowane przez Usługodawcę niezależnie od tego, czy materiały te mają charakter utworów w rozumieniu polskiego prawa autorskiego.
  Newsletter – wiadomość przesyłana na podany adres mailowy drogą elektroniczną do zapisanych Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na jej otrzymywanie.
  Portal Internetowy ludzkirodzic.pl, Portal – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym www.ludzkirodzic.pl, w którym Usługodawca świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

ROZDZIAŁ 2
RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
Usługa „Newsletter”
Usługa „Formularze kontaktowe”
2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.Usługobiorca może zamówić usługę newslettera, wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), tj. aby na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej Usługodawca mógł przesyłać cyklicznie treści mające charakter informacji handlowych, marketingowych, a także informacji o nowych ofertach i promocjach dostępnych u Usługodawcy i jego partnerów biznesowych i wprowadzając dane niezbędne do świadczenia danej Usługi.
4.Usługa subskrypcji Newslettera jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Usługobiorcy.
5. W ramach usługi newslettera , za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłana jest informacja w formie listu e-mail.
6.Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając mail z takim żądaniem Wydawcy.

 • Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 • Dane wprowadzone do formularza posłużą kontaktowi Usługodawcy, w celu omówienia potrzeb Usługobiorcy i ewentualnego podjęcia czynności zmierzających do kontaktu. O ile wyrażono zgodę, dane wprowadzone do formularza mogą być wykorzystane przez Usługodawcę do wysyłki informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej tzn. „Newsletter”.

ROZDZIAŁ 3
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 • Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 • Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  – Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  – Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
  5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną “tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte “tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte “tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
  7. Informacje objęte “tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
  8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

ROZDZIAŁ 4
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest WPC Coaching Wioletta Przenniak-Cołta, ludzkirodzic.pl, 43-175 Wyry, ul. Spokojna 61.
2.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
3.Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
1) w celu realizacji przepisów prawa,
2) w celu realizacji umowy,
3) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy wyrażona w Rozdziale 5 niniejszego regulaminu.
5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
6.Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
Adresów e-mail,
Imion i Nazwisk,
7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Usługobiorcom przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,
2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W celu realizacji punktów 2) i 3) ust 8 należy skontaktować się z Administratorem danych,
.
9.Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,

2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,

3) dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Usługodawcy.

ROZDZIAŁ 5
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych Administratora danych wskazanych w Rozdziale 4 pkt 6 Regulaminu, na potrzeby działań Usługodawcy określonych w Rozdziale 4 pkt 3.
  2. Dane osobowe innych osób wprowadzone do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Usługobiorcę są uważane za fikcyjne i wprowadzone jedynie w celu testowania właściwej usługi, która odbywa się na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.
  4. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny i może być w każdej chwili odwołane.

ROZDZIAŁ 6
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o których mowa w Rozdziale 2 pkt. 3 Regulaminu.
Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal ludzkirodzic.pl, a także materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w portalu ludzkirodzic.pl podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, t.j.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
2. Usługodawcy przysługują prawa o utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w portalu ludzkirodzic.pl. Jeśli przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca udostępnia w portalu ludzkirodzic.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami. W szczególności dotyczy to umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, bądź też na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Usługobiorcy nie otrzymują jakichkolwiek praw ani nie uzyskują licencji poprzez korzystanie z utworów czy baz danych udostępnianych w portalu ludzkirodzic.pl.
4. Bez uzyskania zgody od Usługodawcy Usługobiorcy mogą korzystać z portalu ludzkirodzic.pl, a także udostępnianych na nim utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
Niedopuszczalne jest przez Usługobiorców:
1/ blokowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy publiczne odtworzenie i udostępnianie w sieci Internet portalu ludzkirodzic.pl bądź też jego części, utworów udostępnionych w portalu ludzkirodzic.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
2/ pobieranie zawartości baz danych portalu ludzkirodzic.pl i wykorzystywania ich powtórnie w całości lub w istotnej części.
Usługodawca oświadcza, że wszelkie zamieszczane przez niego materiały w portalu ludzkirodzic.pl są wolne od wszelkich wad fizycznych, a także prawnych, w tym wolne od roszczeń osób trzecich. Usługodawca oświadcza także, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, a także do tego, aby przesłane przez niego materiały mogły być udostępniane na łamach portalu ludzkirodzic.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich.

ROZDZIAŁ 8
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu ludzkirodzic.pl Usługobiorca może zgłaszać pisemnie na adres: 43-175 Wyry, ul. Spokojna 61, kontakt@ludzkirodzic.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Usługobiorcy powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Usługobiorcy, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Rozdział 9
Postanowienia przejściowe i końcowe

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Informacja o zmianach zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3.Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, określony według zasad ogólnych Kodeksu cywilnego o właściwości miejscowej.

Zapytaj o wolne terminy

  


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Zapis udany! Dziękujemy